بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده

خاطره شجاعی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ احمد نظامی

دوره 43، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 13-22

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.24856

چکیده
  آسیب های ناشی از یخ زدگی می تواند در نتیجه اختلاف در فرایندهای سلولی از جمله وجود تغییراتی در ویژگی های غشاء، اثرات متقابل بین ماکرومولکول ها و واکنش های آنزیمی ایجاد شود. در این آزمایش مقدار کربوهیدرات های محلول و رطوبت نسبی جوانه های زایشی ارقام هلوی جی اچ هیل، البرتا، ردهون، سرخ و سفید مشهد و آمسدن و ارقام شلیل ایندیپندنس، کیوتا، ...  بیشتر