بررسی ویژگی های سیتوژنتیکی برخی از توده های پیاز مورد کشت در ایران

شهروز رفیع زاده؛ مهدی نصر اصفهانی؛ شاهین واعظی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389

چکیده
  پیاز خوراکی (Allium cepa L.) یکی از محصولات مهم و استراتژیک بوده که با توجه به اهمیت این محصول در ایران انجام یک بررسی جامع در تعیین خصوصیات سیتوژنتیکی توده‎های مربوطه امری اجتناب‎ناپذیر است. لذا، ده توده پیاز بومی مورد کشت در سطح کشور شامل: سفید کاشان، قرمز آذرشهر، درچه اصفهان، سفید قم، قولی قصه زنجان، محلی یاسوج، هرسین، اسحاق‎آباد نیشابور، ...  بیشتر