عوامل موثر تعیین بلوغ تجاری میوه در ارقام مختلف گلابی (Pyrus communis L.)

لیلا دوله؛ معظم حسن¬پور اصیل؛ حمید عبداللهی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  عوامل مختلفی نظیر شمارش تعداد روز بعد از تمام گل تا زمان برداشت، تغییر ظاهری رنگ میوه و درصد مواد جامد محلول آن جهت تعیین زمان مناسب برداشت معرفی شده است. لیکن این عوامل تا حد زیادی به عوامل اقلیمی سالیانه، نوع رقم، موقعیت میوه روی درخت و مدیریت باغ بستگی دارند. در این تحقیق بعضی از عوامل فوق به همراه عوامل مکملی نظیر تغییرات میزان سفتی ...  بیشتر