بررسی تأثیر اتوتتراپلوئیدی بر میزان اسانس و برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

محمد اسماعیل حسنی؛ مریم میرزایی؛ رضا امیدبیگی؛ محمد فتحی قره بابا

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  در گیاه دارویی ریحان، با استفاده از تیمار مریستم انتهایی گیاهچه‌ها با غلظت‎های مختلف محلول کلشیسین (6 = pH (w/v),? 75/0، 5/0، 2/0، 1/0، 05/0، 0)، اتوتتراپلوئیدی به دست آمد. میزان اسانس در گیاهان اتوتتراپلوئید حاصل، در مقایسه با گیاهان دیپلوئید شاهد، افزایش معنی‎داری نشان داد و 69 درصد بیشتر از گیاهان دیپلوئید بود. بررسی اثرات اتوتتراپلوئیدی بر ...  بیشتر