تاثیر ازت، فسفر و پتاس بر باروری گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum cv.Budakalazi) در منطقه پیکان شهر

طاهره برنا؛ رضا امید بیگی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  ماریتیغال (Silybum marianum L.) گیاهی است مرتعی، دارویی که در نقاط مختلف کشور ایران به صورت خودرو می روید. این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار انجام شد. در این مطالعه تاثیر سه نسبت مختلف نیتروژن، فسفر و پتاس به مقادیر 0K 0P 0N، 50K100P100N ، 100K150P150N و 150K200P200N کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد (بدون مصرف کود) مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهایی ...  بیشتر