نویسنده = ساری خانی، حسن
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کم آبیاری بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد و کیفیت میوۀ سه رقم زیتون روغنی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 191-201

رحمت اله غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عیسی ارجی


3. تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی‌های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 353-360

سکینه احتشامی؛ حسن ساری خانی؛ احمد ارشادی؛ جعفر امیری پریان